Disclaimer

Op het gebruik van deze website (https://claim.boredbramyachtclub.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Bored Bram Yacht Club streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Bored Bram Yacht Club niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bored Bram Yacht Club aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Bored Bram Yacht Club en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Bored Bram Yacht Club garandeert niet dat e-mails die aan Bored Bram Yacht Club worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het emailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Bored Bram Yacht Club te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Bored Bram Yacht Club heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Bored Bram Yacht Club aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Bored Bram Yacht Club zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Bored Bram Yacht Club daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Privacy statement GDPR-wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving GDPR (General Data Protection Regulation) ook wel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), waardoor strengere regels gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens komt hiermee te vervallen. Bored Bram Yacht Club neemt uw privacy erg serieus en daarom hebben wij beleid op deze wetgeving afgestemd en privacyregels opgesteld. Wij lichten graag toe waarvoor wij gegevens gebruiken die we van u verzamelen, wie toegang heeft tot deze gegevens, waar we ze opslaan, hoe lang we de gegevens bewaren en hoe u uw rechten op gegevens kunt uitoefenen.

De nieuwe wet ziet toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn. Wij zorgen ervoor dat deze gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze door u aan ons zijn verstrekt en door ons zijn verzameld. Wanneer u een relatie van ons wordt of bent, hebben we een aantal specifieke gegevens nodig om de overeenkomst die we met elkaar sluiten, of de opdracht die u ons geeft, te kunnen uitvoeren.

De persoonsgegevens die we van u verzamelen, slaan we louter op in onze beveiligde back-end en delen we niet met derden, tenzij wij dit vooraf duidelijk maken of wanneer dit uit de aard van uw opdracht of onze overeenkomst eenduidig is vast te stellen. Vaak impliceert de aard van de opdracht het delen van (uw) persoonsgegevens, zo niet dan vragen wij expliciet uw toestemming daarvoor.

Zodra uw bestelling in kwestie afgehandeld is zullen uw gegevens verwijderd worden uit ons systeem.